Structural equation model

Path coefficient

GFI

RMSEA

CFI

PNFI

TLI

1. KH→KIP

0.77**

0.94

0.092

0.94

0.68

0.92

2. KH→KS

0.32**

0.91

0.11

0.89

0.65

0.88

3. KS→KIP

0.16*

0.91

0.12

0.89

0.65

0.86

4. KH→KS→KIP and KH→KIP

0.45**

0.94

0.094

0.94

0.66

0.91