enterprise

2016-2018

2018

2017

2016

score

ranking

score

ranking

score

ranking

score

ranking

Sanfo Outdoor

2.27

1

−0.32

31

1.44

1

0.95

4

Leysen Jewellery Inc

1.70

2

1.12

3

0.87

3

1.2

1

Shanghai Join Buy

1.40

3

1.18

2

0.66

5

0.83

6

Xujiahui

1.39

4

1.18

1

0.75

4

1.14

3

Global Top

0.68

5

0.44

10

0.24

11

0.42

8

Yifeng Pharmacy

0.61

6

0.46

9

0.27

10

0.46

7

Neptunus Bioengineering

0.52

7

0

20

0.62

6

0.1

14

Baida Group

0.48

8

0.5

8

0.17

14

−0.06

20

CCOOP GROUP

0.41

9

−0.5

34

0.12

16

−0.09

23

New World

0.36

10

0.15

13

0.31

8

−0.04

19

Grandbuy

−0.46

35

−0.18

27

−0.24

34

−0.16

28

GIFORE

−0.49

36

−0.39

33

−0.66

42

−0.13

27

Kai Kai Industry

−0.50

37

−0.5

35

−0.04

26

−0.65

42

Hefei Department Store

−0.51

38

−0.56

38

−0.22

33

−0.28

33

Huilong

−0.54

39

−0.52

36

−0.35

37

−0.49

37

Dashang

−0.57

40

0

21

−0.24

35

−0.07

22

Grand Orient

−0.67

41

−0.2

28

−0.4

41

−0.07

21

Hongqi Chain

−0.69

42

0.09

15

−0.36

38

−0.19

30

New Hua Du

−0.79

43

−0.96

44

−1.16

43

0.91

5

Zhongxing Commercial

−0.86

44

0.52

7

−0.37

39

−0.59

41