VCI

PRI

WMI

PSI

Skewness

Kurtosis

VCI

0.49

0.46

0.29

0.05

0.09

PRI

0.49

0.47

0.34

0.12

−0.09

WMI

0.47

0.48

0.32

−0.04

−0.25

PSI

0.30

0.34

0.32

0.07

0.03