Performance Parameter

L-shape feeding

I-shape feeding

L-shape feeding with balun

Return Loss (dB)

−46.22

−25.15

−48.45

VSWR

1.00

1.11

1.00

Directivity (dBi)

10.52

10.05

8.99

Gain (dB)

10.21

9.83

8.75