CITY/YEAR

2013

2014

2015

2016

Shenzhen

99.4% (631/635)

99.7% (634/636)

99.8% (635/636)

99% (803/811)

Beijing

97.1% (403/415)

100% (543/543)

100% (543/543)

100% (945/945)

Shanghai

100% (191/191)

100% (190/190)

100% (191/191)

100% (310/310)

Tianjin

96.5% (110-114)

99.1% (111/112)

100% (109/109)

100% (109/109)

Guangdong

98.9% (182/184)

98.9% (182/184)

100% (186/186)

100% (244/244)

Hubei

Temporarily not released

100% (138/138)

100% (168/168)

Temporarily not released

Fujian

Temporarily not released

Temporarily not released

Temporarily not released

98.6% (273/277)