Stratigraphy

Density range

/(g∙cm3)

Average density

/(g∙cm3)

Drilling wells

N1g

2.237 - 2.283

2.261

Hu 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17

Es2-Es3

2.24 - 2.369

2.34

Hu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17

Es4-Ek

2.332 - 2.468

2.42

Hu 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17

Jx, Chg, Pt

2.61 - 2.828

2.69

Hu 1, 2, 5, 6, 8

Hu 9, 13, 20x

Ar

2.548 - 2.736

2.65

Hu 20x