Class

Precision

Recall

F1_score

Yongquan

0.73

1.00

0.85

Dadunxue

0.00

0.00

0.00

Guanchong

0.00

0.00

0.00

Zhiyin

1.00

0.81

0.90

Neiting

0.93

0.40

0.55

Yemen

1.00

0.25

0.4

Yangxi

0.00

0.00

0.00

Zhigou

0.62

0.82

0.71

Xingjian

0.82

0.66

0.73

Yuji

1.00

0.24

0.39

accuracy

0.75

macro avg

0.61

0.42

0.45

weighted avg

0.74

0.75

0.70