BEGIN TREES;

TRANSLATE

1 'Pi3b-ST-Sh',

2 'Pi3c-ST-Sh',

3 'Pi3a-SP.ST-DC',

4 'Pi3d-ST-Ke',

5 'Pi2B-ST-KE',

6 'PI-IIb-ARPI-SL',

7 'PI-II-NA',

8 'PI-II-NS',

9 'PI-II-NT',

10 'PI-IIb-NC',

11 'PI-II-CA',

12 'PI-IIb-CA',

13 'PI-II-ST',

14 'PI-II-SA',

15 'PI-II-SL';

UTREE * PHYLIP_1=(14,15,(13,(((6,(5,(4,(3,(1,2))))),(10,(7,(8,9)))),(11,12))));

ENDBLOCK;