City/Age

Delhi

Mumbai

Chennai

Kolkata

Below 17

18 - 25

26 - 35

36 - 45