Sample

Tc (˚C)

Tm 1st heat. (˚C)

Tm 3rd heat (˚C)

∆Hm (J/g)

Degree of crystallinity (%)

EVA 18

72

46/86

86

64

22

EVA18 + 0.25%ZnO

72

43/86

87

72

25

EVA18 + 0.25%ZnOmod.

72

43/86

87

63

22

EVA18 + 0.5%ZnO

73

43/86

87

78

27

EVA18 + 0.5%ZnOmod.

72

44/86

87

60

21

EVA18 + 0.75%ZnO

73

45/86

87

64

22

EVA18 + 1%ZnO

73

44/86

87

70

25