Theoretical yield (g)

Actual yield (g)

Percentage yield (%)

Nano-MTZ

0.25 ± 0.01

0.24 ± 0.01

96