Province

Surface water

Underground water

Special industry

Power generation

(yuan/kilowatt)

Domestic

Industrial

Agricultural

Industrial

Domestic

Beijing

1.1

1.1

0.08 - 0.16

2.3

2

40 - 60

1.1 yuan/m³

Tianjin

0.63

1.41

Exempted

2 - 3.4

2 - 3.4

0.7 - 1.9 yuan/m³

Hebei

0.2

0.2

Exempted

0.3

0.3

0.2 - 0.3 yuan/m³

Shanxi

0.25

0.5

Exempted temporarily

1 - 1.5

0.5 - 0.75

10 - 15

0.002 - 0.005

Nei Menggu

0.02

0.05

0.005

0.40 - 1.75

0.30 - 0.80

3 - 5

0.002

Liaoning

0.1

0.25 - 0.4

Exempted temporarily

0.35 - 0.55

0.20 - 0.40

1 - 6

0.25 - 0.55 yuan/m³

Jilin

0.07 - 0.10

0.07 - 0.10

0.01

0.15 - 0.20

0.15 - 0.20

0.001

Hei Longjiang

0.15

0.3

0.02 - 0.05

0.6

0.3

2 - 4

0.02 yuan/m³

Shanghai

0.06

0.06

Exempted

0.1

0.1

3.1 - 15.6

Exempted

Jiangsu

0.2

0.2

Exempted

1.375 - 1.66

0.4

3.23

0.2 - 0.4 yuan/m³

Zhejiang

0.1

0.1

Exempted

0.4 - 1.2

0.4 - 1.2

5 - 10

0.01 - 0.02 yuan/m³

Anhui

0.04 - 0.08

0.04 - 0.08

Exempted temporarily

0.10 - 0.35

0.10 - 0.35

0.7

0.005 - 0.01

Jiangxi

0.01

0.015

Exempted temporarily

0.015

0.025

0.0015

Shandong

0.2 - 0.8

0.2 - 0.8

0.45 - 1.8

0.45 - 1.8

0.2 - 1.8 yuan/m³

Henan

0.15

0.25

Exempted

0.6 - 3.3

0.6 - 2.5

1.5 - 9

0.002

Hubei

0.05

0.1

Exempted temporarily

0.2

0.1

0.003

Hunan

0.03

0.025

Guangdong

0.12

0.12

0.001 - 0.003

0.5 - 4

0.25 - 2

2 - 4

0.005 - 0.007

Guangxi

0.03

0.02

Exempted

0.03

0.04

5

0.001 - 0.003

Hainan

0.05

0.05

Exempted

0.12 - 0.22

0.1 - 0.2

0.0045

Chongqing

0.1

0.1 - 0.12

Exempted

0.13 - 0.15

0.1

0.005

Sichuan

0.04 - 0.06

0.065 - 0.085

Exempted

0.1 - 0.15

0.1 - 0.13

0.0025 - 0.005

Guizhou

0.04

0.06

Exempted

0.12

0.08

0.14

0.002 - 0.004 yuan/m³

Yunnan

0.01 - 0.03

0.02 - 0.05

Exempted

0.04 - 0.06

0.02 - 0.04

0.001 - 0.025

Shanxi

0.15 - 0.2

0.15 - 0.2

Exempted

0.7 - 3

0.2 - 0.5

1 - 3

0.003

Gansu

0.1 - 0.2

0.1 - 0.15

0.1

0.15 - 0.2

0.15 - 0.3

0.003 - 0.005

Qinghai

0.02 - 0.06

0.03 - 0.08

Exempted

0.06 - 0.16

0.04 - 0.12

0.002

Ningxia

0.1

0.1

Exempted

0.5 - 1

0.2

1.5 - 3

0.001 - 0.002

Xinjiang

0.03 - 0.04

0.1 - 0.12

0.002 - 0.003

0.2 - 0.35

0.05 - 0.06

0.15 - 0.7

0.003 - 0.005