Toxicity

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 3/4 (%)

Leukopenia

8

5

0

0

0

Neutropenia

3

3

5

7

12

(63.2)

Anemia

3

4

0

0

0

Thrombocytopenia

0

3

6

3

9

(47.4)

Febrile neutropenia

0

0

5

0

5

(26.3)