Elements

P2O5

Solid

SO 4 2

CaO

MgO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

F

Na2O

K2O

% weigh

54.09

2.24

2.95

0.68

0.97

0.51

0.55

0.17

0.52

0.38

0.1