Elements

P2O5

Solid

SO 4 2

CaO

MgO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

F

Na2O

K2O

% weigh

27.12

0.05

1.73

0.73

1.62

0.27

0.16

0.42

0.73

0.06

0.06