Molality

N M V 3

N M V 74.56 2

Orange G

Orange S

Tartrazine

Amaranth

1.08

0.224

1.08

0.40 - 0.41

0.10 - 0.11

0.10 - 0.12

0.02 - 0.03

0.52

0.190

0.042

0.47 - 0.49

0.14 - 0.15

0.15 - 0.18

0.04 - 0.05