1

Image Input

37

Batch Normalization + ReLU

72

Conv 256 3 × 3 filters

2

Conv 64 7 × 7 filters

39

Conv 256 3 × 3 filters

73

Batch Normalization + ReLU

3

Batch Norm + ReLU + maxPool [3 × 3]

40

Batch Normalization + Residue addition + ReLU

75

Conv 256 3 × 3 filters

6

Conv 64 3 × 3 filters

43

Conv 256 1 × 1 filters

76

Batch Normalization + ReLU

7

Batch Normalization + ReLU

44

Batch Normalization

78

Conv 256 3 × 3 filters

9

Conv 64 3 × 3 filters

45

Conv 256 3 × 3 filters

79

Batch Normalization + ReLU

10

Batch Norm + Res add + ReLU

46

Batch Normalization + ReLU

81

Conv 256 1 × 1 filters

13

Conv 64 3 × 3 filters

48

Conv 256 3 × 3 filters

82

Batch Normalization + ReLU

14

Batch Norm + ReLU

49

Batch Normalization + Residue addition + ReLU

84

Transposed Conv 256 8 × 8 filters

16

Conv 64 3 × 3 filters

52

Conv 512 3 × 3 filters

85

Crop 2D

17

Batch Norm + Res add + ReLU

53

Batch Normalization + ReLU

86

Conv 48 1 × 1 filters

20

Conv 128 3 × 3 filters

55

Conv 512 3 × 3 filters

87

Batch Normalization + ReLU

21

Batch Norm + ReLU

56

Batch Norm + addition + ReLU

89

Depth concatenation

23

Conv 128 3 × 3 filters

59

Conv 512 1 × 1 filters

90

Conv 256 3 × 3 filters

24

Batch Norm + Res add + ReLU

60

Batch Normalization

91

Batch Normalization + ReLU

27

Conv 128 1 × 1 filters

61

Conv 512 3 × 3 filters

93

Conv 256 3 × 3 filters

28

Batch Normalization

62

Batch Normalization + ReLU

94

Batch Normalization + ReLU

29

Conv 128 3 × 3 filters

64

Conv 512 3 × 3 filters

96

Conv 5 1 × 1 filters

30

Batch Norm + ReLU

65

Batch Norm. + addition + ReLU

97

Transposed Convolution 5 8 × 8 filters

32

Conv 128 3 × 3 filters

68

Depth concatenation

98

Crop 2D

33

Batch Norm + Res add + ReLU

69

Conv 256 1 × 1 filters

99

Softmax

36

Conv 256 3 × 3 filters

70

Batch Normalization + ReLU

100

Pixel Classification