No.

%

Overweight/obesity

10

58.8

Sedentary lifestyle

9

52.9

Dyslipidemia

4

23.5

Diabetes

3

17.7

Smoking

1

5.9