HR

PAosys

PAodias

CSPsys

CSPdias

INN

DCN

INN

DCN

INN

DCN

INN

DCN

INN

DCN

Low

108 ± 14

104 ± 10

97 ± 11

94 ± 13

67 ± 8

65 ± 8

8 ± 4

7 ± 3

3 ± 1

3 ± 2

High

107 ± 13

106 ± 10

135 ± 12

136 ± 12

90 ± 3

88 ± 6

9 ± 5

9 ± 5

4 ± 3

3 ± 2

p DCN

NS

NS

NS

NS

NS

p High

NS

0.001

0.001

NS

NS

p Inter

NS

NS

NS

NS

NS