Transportation, warehousing and postal services

Information transmission, software and information technology services

Financial industry

Real estate industry

Leasing and business services

Scientific research, technical services and geological exploration industry

Industry average

Shanghai

1.8809

1.6469

1.4489

1.7001

2.2136

1.6750

1.7609

Nanjing

1.6182

2.4044

0.6200

1.2191

0.9815

1.8185

1.4436

Wuxi

0.6139

0.7871

0.9691

0.6993

0.3364

0.6521

0.6763

Changzhou

0.6497

0.3201

0.9688

0.4365

0.6358

0.8630

0.6457

Suzhou

0.5851

0.4832

0.5718

0.8166

0.4250

0.3900

0.5453

Nantong

0.3062

0.1668

0.5947

0.2457

0.3798

0.3171

0.3350

Yangzhou

0.5545

0.3177

0.4917

0.4589

0.4142

0.4968

0.4556

Zhenjiang

0.6684

0.3243

1.2643

0.9872

0.8841

0.8327

0.8268

Taizhou

0.5392

0.2037

0.6003

0.3273

0.2785

0.3536

0.3838

Hangzhou

0.9214

1.9016

1.0733

1.5832

1.1025

1.7162

1.3831

Ningbo

0.8864

0.5055

1.3918

0.7116

0.7792

0.5121

0.7978

Jiaxing

0.5289

0.2362

0.9275

0.8575

0.6774

0.7798

0.6679

Huzhou

0.4162

0.2894

1.2316

0.5145

0.3924

0.3919

0.5394

Shaoxing

0.2829

0.1376

0.5824

0.2072

0.2057

0.2284

0.2740

Zhoushan

2.3525

0.4504

1.4858

1.1434

1.4805

0.5392

1.2420

Taizhou

0.3095

0.1870

1.4377

0.3563

0.2853

0.2892

0.4775

City mean

0.8196

0.6476

0.9787

0.7665

0.7170

0.7410

0.7784