Provinces or cities

Principal component score F1

Principal component score F2

Total score of principal component F

Ranking

Guangdong

8.090

−2.402

5.940

1

Beijing

3.294

4.641

3.570

2

Shanghai

2.632

4.900

3.096

3

Zhejiang

2.827

1.909

2.639

4

Jiangsu

2.783

−2.944

1.610

5

Shandong

2.152

−2.569

1.184

6

Fujian

0.381

0.734

0.453

7

Tianjin

−0.818

2.303

−0.178

8

Liaoning

−0.344

0.366

−0.199

9

Hebei

−0.191

−1.447

−0.448

10

Hubei

−0.459

−0.806

−0.530

11

Sichuan

−0.387

−1.686

−0.653

12

Anhui

−0.600

−1.037

−0.689

13

Hunan

−0.601

−1.085

−0.700

14

Chongqing

−1.108

0.631

−0.752

15

Inner Mongolia

−1.138

0.431

−0.816

16

Henan

−0.619

−2.223

−0.947

17

Shanxi

−1.422

0.547

−1.019

18

Shanxi

−1.339

−0.011

−1.067

19

Guangxi

−1.235

−0.581

−1.101

20

Jiangxi

−1.640

−0.457

−1.398

21

Heilongjiang

−1.783

−0.177

−1.454

22

Yunnan

−1.788

−0.380

−1.499

23

Ningxia

−2.331

1.429

−1.560

24

Guizhou

−2.003

−0.076

−1.608

25

Gansu

−2.354

−0.009

−1.874

26