Treatment2

Item

NI

Revalor-XS

Revalor-200

SEM

Feed Cost of Gain, $/0.454kg

$150.00, 907-kg DM

0.50a

0.46b

0.46b

0.009

$200.00, 907-kg DM

0.67a

0.61b

0.61b

0.012

$250.00, 907-kg DM

0.84a

0.76b

0.77b

0.015

$300.00, 907-kg DM

1.01a

0.91b

0.92b

0.184