BacPamv24A

KP244186

100% 99%

KC541335.1

100% 93%

NR044309.1

Steroidobacter denitrificans FS

BacPamv24B

KP244187

99% 97%

AY693835.1

99% 83%

NR025079.1

Desulfomonile limimaris DSB-M

BacPamv25

KP244188

100% 99%

HM243891.1

100% 88%

NR074345.1

Thermodesulfovibrio yellowstonii DSM 11347

BacPamv26

KP244189

100% 99%

KC666549.1

100% 97%

NR043993.1

Rheinheimera tangshanensis JA3-B52

BacPamv27

KP244190

100% 93%

HQ246251.1

100% 93%

NR029024.1

Hydrogenophaga defluvii BSB 9.5

BacPamv28

KP244191

100% 91%

AB722172.1

100% 84%

NR037137.1

Treponema medium G7201

BacPamv29

KP244192

99% 91%

AB661540.1

99% 86%

NR074757.1

Treponema caldaria DSM 7334

BacPamv30

KP244193

100% 99%

JN257048.1

100% 95%

NR074317.1

Nostoc punctiforme PCC 73102

BacPamv31

KP244194

100% 91%

GQ356966.1

100% 84%

NR025150.1

Desulfobulbus mediterraneus 86FS1

BacPamv32

KP244195

100% 99%

KF556697.1

100% 98%

NR074760.1

Albidiferax ferrireducens T118

BacPamv33

KP244196

100% 99%

AB793710.1

100% 97%

NR026102.1

Clostridium papyrosolvens DSM 2792

BacPamv34

KP244197

100% 92%

GU208417.1

100% 85%

NR028745.1

Thioalkalivibrio denitrificans ALJD

BacPamv35

KP244198

100% 89%

AM181924.1

100% 84%

NR043929.1

Skermanella aerolata 5416T-32

BacPamv36

KP244199

100% 99%

HG792168.1

100% 99%

NR036911.2

Aeromonas media RM

BacPamv37

KP244200

100% 99%

KC815481.1

100% 99%

NR102447.1

Cyanobium gracile PCC 6307