µ

σ

A

Lf

Horn’s Aperture

Horn’s Axial Length

33.269

6.2

48.48

4.5mm

45 × 37.5 mm

50 mm