Element

Atom (%)

Fe

82.8 (4)

Ti

16.2 (3)

Mn

1.0 (3)