The First

Author

Research Object

Select

Between Groups

Comparability

Exposure Factor Measurement

Total Score

Zhang Ting [6]

3

1

3

7

Mai Yicheng [7]

3

1

4

8

Cai Haiyan

3

1

3

7

Dong Xiang

3

2

3

8

Guo Hongmin

3

1

4

7

Zhu Weiming

4

1

2

7

Li Lei

3

1

4

8

Guan Junhua

3

1

4

8

Hu Chengping

4

1

2

7

Huang Heming

3

0

3

6

Liao Jun

4

0

3

7

Sun Zhenghai

3

2

3

8

Ye Guoying

2

1

2

5

Zhan Changqing

4

0

4

8

Cui Bo

2

0

3

5

Zheng Feng

3

2

3

8