Number

Abbreviation

Code

1

Jingyuan Coal

000552

2

Hebei Central Energy

000937

3

Xishan Coal and Electricity

000983

4

Orchid Kechuang

600123

5

Yanzhou

600188

6

Yangquan Coal

600348

7

Panjiang Shares

600395

8

Shanghai Energy

600508

9

Red Yang Energy

600758

10

Turbine Coal

600971

11

China Shenhua Energy

601088

12

Datong Coal

601001

13

Haohua Energy

601101

14

Shanxi Coal

601225

15

Leveling Co

601666

16

Luan Ring Can

601699

17

China Coal Energy

601898