Wet season

Dry season

Total

Hazard index

TCM

8.31E−02

6.71E−02

7.40E−02

DBCM

4.48E−03

3.22E−03

3.61E−03

BDCM

1.32E−02

1.16E−02

1.23E−02

TBM

4.71E−04

4.71E−04

4.71E−04

Subtotal

1.01E−01

8.24E−01

9.05E−02

Carcinogenic risk

TCM

2.58E−05

2.08E−05

2.29E−05

DBCM

7.52E−06

5.41E−06

6.07E−06

BDCM

1.64E−05

1.44E−05

1.52E−05

TBM

7.45E−08

7.45E−08

7.45E−08

Subtotal

4.97E−05

4.07E−05

4.43E−05