Formula

Reference

Percentage of Sodium

% Na = Na + + K + Na + + K + + Ca 2 + + Mg 2 + × 100

[15]

Kelly’s Ratio

KR = Na + Ca 2 + + Mg 2 +

[16]

Magnesium Adsorption Ratio

MAR = ( Mg 2 + Mg 2 + + Ca 2 + ) × 100

[17]

Total Hardness

TH ( CaCO 3 ) mg / L = 2.5 Ca 2 + + 4.1 Mg 2 +

[18]

Residual Sodium Carbonate

RSC = ( CO 3 + HCO 3 ( Ca + Mg ) )

[19]

Sodium Adsorption Ratio

SAR = Na Ca + Mg 2

[20]

Permeability Index

PI = ( ( Na + K ) + HCO 3 ) × 100 Ca + Mg + Na + K

[21] [25]

Water Quality Index

WQI = i = 1 n W i q i [ i = 1 n W i ] 1

[22]