Themes

Subthemes

Significant Statements

Attends School

None

“Gumigisingakongmaaga, tapos pang luneshanggangbiyernes, puntaakosaeskuwelahan.” (Translation) I wake up early. from monday to Friday, I go to school

“Gumigising din akomaagaparapasoksaeskuwelahan”

“Nag-aaral”

Helps the family

Assists in the household chores

“Bagopumasok nag-iigibparagamitinngnanay”

“nagsasaing din ako” translation before going to school I fetch water and help my mother to cook rice

Takes care of other siblings

“Nag-aalaga din akongkapatidko”

Translation: I also take care of my siblings

Beg on Street

None

“Pagwalangaralnamamalimosakokasamamgakapatid at pinsanko”

“Sumasa din akosanamamalimos”

“Sakaysa jeep at hingingtulong”

“Magkakasama kami niSalmosapaghingingtulong.”

“Gigisingngmaaga, taposmagkikita kami nila Ramon at sabaynapuntangbayanparamamalimos”

“Namamalimoslang” Translation: When there is no class we go out to beg