LULC type

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Total in 1987

Class 1

68.08

13.57

11.59

7.39

100.64

Class 2

15.15

6.94

3.32

3.45

28.88

Class 3

8.40

3.91

63.97

5.24

81.53

Class 4

0.61

1.59

4.72

8.53

15.46

Total in 2017

92.25

26.02

83.61

24.62

226.42