84

N-NW

T

Ghasr Ghand 2

36

91

N-NW

T

Ghasre Ghand 3

37

18

SW-s-SE

N

Gonz Fault

38

32

S-SE-S

N

Gozer fault

39

39

S

N

Hangestan

40

37

NE

R

Jaghin

41

26

S

N

Jagin

42

49

S-SE-SW

R

Jahlizak

43

33

S-SE-SW

N

Kahir

44

79

NE-NW

T

Kahorkan 1

45

29

N-NW-NE

R

Kahorkan 2

46

100

N-NW

T

Kajeh

47

24

S-SE

R

Kalemi

48

20

N-NW-NE

R

Kanas

49

11

SE

N

Kashi

50

20

S

N

Johidarak

51

27

N

R

Khodar

52

12

E

T

Kuh Boland

53

25

NW-N-NE

R

Kuh-e-Gar

54

23

NE

R

Kundar

55

10

SW-S

N

Lakini

56

50

NE-NW

T

Lashar

57

14

S

N

Lireii

58

28

SW

N

Malkamu 1

59

49

S

N

Malkamu 2

60

13

N-NE-NW

T

Mashgahem

61

32

S

N

MOMAN 1

62

73

N

R

Morton

63

10

S

N

Negar_baluchi

64

28

NE

R

Pashgiram 1

65

35

NE

R

Pashgiram 2

66

48

NW

R

Pip

67

90

N-NW

T

Pishamak

68

34

NE

N

Pouzak

69

13

N-Nw

R

Sabz

70

20

SW

N

Sagar 1

71

11

SW

N

Sagar 2

72

24

S

N

Sarani

73