Tests

Xianyang

Xian

LinTong

Huaxian

River bank

Ca-Na-Mg-HCO3-SO4

Ca-Na-Mg-HCO3-SO4-Cl

Na-Mg-Ca SO4-Cl-HCO3

Ca-Na-SO4-HCO3

Beach are

Ca-Na-Mg-HCO3-SO4-Cl

Ca-Na-Mg-HCO3-SO4-Cl

Na-Ca-Mg-HCO3-SO4-Cl

Ca-Mg-Na-HCO3-SO4

River bed

Ca-Na-Mg-HCO3-SO4-Cl

Ca-Na-Mg-HCO3-SO4-Cl

Na-Ca-Mg-HCO3-SO4-Cl

Ca-Na-Mg-HCO3-SO4-Cl