Sample ID

Bulk density

g∙cm−3

Porosity

%

Sand Silt Clay

%

Texture

SS1

1.05

60.38

90.7

1.5

7.8

Sand

SS2

0.95

64.15

88.7

2.5

8.8

Sand

SS3

1.16

56.23

85.7

4.5

9.8

Sand

SS4

1.04

60.75

85.7

3.5

10.8

Sand

SS5

1.22

53.96

86.7

3.5

9.8

Sand

SS6

1.18

55.47

90.7

1.7

7.6

Sand

SS7

1.08

59.25

93.1

1.2

5.7

Sand

SS8

1.33

49.81

91.7

2.1

6.2

Sand

SS9

1.14

56.98

92.7

1.2

6.1

Sand

SS10

1.04

60.75

93.4

1.4

5.2

Sand

Mean

1.12

57.77

89.91

2.31

7.78

minimum

0.95

49.81

85.7

1.2

5.2

maximum

1.33

64.15

93.4

4.5

10.8

skewness

0.4792

−0.4800

−0.409

0.865

0.188

kurtosis

0.2498

0.2507

−1.539

−0.514

−1.472

CV%

9.78

7.15

3.35

50.05

25.22