110 kV Bus Name

220 kVBus Name

750 kVBus Name

Xin wBahuliang 11

Xin bahuliang 21

Xin Wucaiwan 71

Xin cjChangning11

Xin Hongwedian 21

Xin Wucaiwan 72

Xin cjChangning 12

Xin Hongwedian 22

Xin Fenghuang 71

Xin w Weidian 11

Xin Hongwedian 23

Xin Dabancheng 71

Xin w Weidian 12

Xin Changning 21

Xin w Sangong 11

Xin w Sangong 12

Xin zdGanji T

Xin zdSantai 11