Voltage

(V)

End gaps (µm) by [17]

End gaps (µm) by ALM and corresponding relative errors

ne = 12

ne = 24

ne = 48

ne = 96

20

90.5

90.3

−0.22%

90.3

−0.22%

90.3

−0.22%

90.3

−0.22%

40

84.6

84.6

−0.01%

84.6

−0.01%

84.6

−0.01%

84.6

−0.01%

60

70.0

71.2

1.7%

71.2

1.70%

71.2

1.69

71.2

1.70%

65

64.0

64.1

0.13%

64.1

0.13%

64.1

0.13%

64.1

0.13%

67

59.0

59.3

0.49%

59.3

0.49%

59.3

0.49%

59.3

0.49%