Province

2003

2012

2003-2012 average

Province

2003

2012

2003-2012 average

Beijing

0.6546

0.5994

0.7789

Hubei

0.8783

0.7506

0.9604

Tianjin

0.5799

0.5538

0.7268

Hunan

0.8163

0.8063

0.9205

Hebei

0.8544

0.7870

0.8846

Guangdong

1.3095

1.3663

1.2667

Shanxi

0.6010

0.5822

0.6052

Guangxi

0.9297

0.8749

0.9602

Inner Mongolia

0.6717

0.6113

0.6862

Hainan

0.7667

0.7430

0.8132

Liaoning

0.6230

0.6145

0.6809

Chongqing

0.8625

0.8953

0.9079

Jilin

0.6392

0.6163

0.6833

Sichuan

0.9143

0.9053

0.9435

Heilongjiang

0.6599

0.6178

0.6691

Guizhou

0.8281

0.9331

0.9169

Shanghai

1.3420

1.4164

1.3624

Yunnan

0.9006

0.8653

1.0404

Jiangsu

0.9617

0.8742

0.9174

Tibet

0.5076

0.4493

0.6149

Zhejiang

1.1422

1.3862

1.0564

Shaanxi

0.7202

0.6527

0.7694

Anhui

0.8552

0.8012

0.8994

Gansu

0.6722

0.6749

0.7670

Fujian

1.1036

1.0325

1.0934

Qinghai

0.8296

0.6862

0.7646

Jiangxi

0.9264

0.8090

0.9478

Ningxia

0.7702

0.7563

0.8111

Shandong

0.9418

0.9280

0.9122

Xinjiang

0.9013

0.8990

0.9248

Henan

0.8197

0.7905

0.8568

-

-

-

-