Region

Administrative provinces

North China

Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Inner Mongolia

East China

Shandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Shanghai

The northeast

Liaoning, Jilin, Heilongjiang

South-central China

Guangdong, Guangxi, Hainan, Hubei, Hunan, Henan