Parameter

IWO

BA

IWO-BA

Npop0

5-10-15-20

5-10-15-20

5-10-15-20

Npop

25

25

25

N

2

---

2

Smin

0

---

0

Smax

5

---

5

MaxIt

1000

1000

1000

Sigma_initial

0.5

----

0.5

Sigma_final

0.001

---

0.001