Types

Relative altitude

Plain

<20

Hills

20 - 200

Low mountain

200 - 500

Middle mountain

500 - 1500

High mountain

>1500