(α, 1, 0) sinc

(0, 1, α) strat

(1, α, 0) sinc

((1 + x)/2, (1 + x)/2)

(x, 1)

(1, 0, α) strat

(1, x)

(u, v)