PTFs

R2

RMSE

f = 0.029 + 0.021 SOC + 0.00076 Silt 0.001 pH 2

0.72

0.01

k = 0.15 + 0.25 T N 0.44 pH

0.61

0.02